Otevřít menu Zavřít menu

O SportBizu

SportBiz to nejlepší ze sportovního marketingu na jednom místě.

Hledáš inspiraci, tipy a zprávy ze sportovního marketingu a managementu? SportBiz je právě tou platformou pro sdílení toho nejlepšího z českého i světového prostředí. Rozšířit své znalosti či sdílet své zkušenosti s ostatními může na webových stránkách www.SportBiz.cz, Facebookové stránce či na živých setkáních.

SportBiz byl založen v lednu 2011 Tomáše Jančou a od roku 2014 je spravován sportovně marketingovou agenturou 2Score.

WEB | FACEBOOK | LIVE | NEWSLETTER

SPORTBIZ.CZ | Je centrálním místem celého projektu. Doposud  na něm byly publikovány stovky článků, rozhovorů, analýz a reportáží. Najdete na něm také slovník nejen sportovního marketingu či managementu. Dále HUB aneb filtrace těch nejzajímavějších zpráv a postů na sociálních sítích z účtů sportovních klubů, agentur, zpravodajství, značek a dalších. Zájemci o práci v oboru zde naleznou rubriku věnovanou aktuálním volným pracovním místům.

FACEBOOK | Nechceš přijít o žádnou novinku či komentovat aktuality světové i české scény sportovního marketingu? Facebooková stránka SportBizu pravidelně přináší a sdílí to nejzajímavější.

SPORTBIZ LIVE | Přijď se seznámit s odborníky a nadšenci sportovního businessu. SportBiz LIVE jsou živá setkání všech zájemců o sportovní marketing a management s vybranými hosty z oboru. Můžeš si tak poslechnout názory těch nejpovolanějších, zeptat se jich prakticky na cokoliv nebo s nimi a ostatními debatovat na následném networkingu.

NEWSLETTER | Nemáš čas aktivně vyhledávat informace? To nejlepší ti přinášíme každý měsíc do tvého e-mailu.


Obchodní podmínky diskuzní platformy „Sportbiz LIVE“

Čl. I. – Úvodní ustanovení, předsmluvní informace

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky poskytovaní služeb spočívající v umožnění účasti na konferencích „Sportbiz LIVE" pořádané společností 2Score s.r.o, IČO: 24265080, DIČ: CZ24265080, se sídlem Praha 2, Máchova 431/21, PSČ: 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198795 (dále jen „organizátor“), které probíhají přibližně čtyřikrát v roce v různých konferenčních prostorách. (dále jen „SBL").
 2. Účast na SBL je možná jen na základě platné vstupenky zakoupené prostřednictvím internetových stránek sportbiz.cz, případně osobně v den konání SBL, na místě konání SBL, za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „Smlouva") uzavřené mezi organizátorem SBL a třetími osobami jako účastníky SBL (dále jen „účastník").
 3. V ceně základní vstupenky je účast na SBL, konferenční a propagační materiály a občerstvení v průběhu celé akce v rozsahu uvedeném na internetových stránkách sportbiz.cz.
 4. Součástí obchodních podmínek jsou i sdělení uveřejněná na internetových stránkách sportbiz.cz.
 5. Předsmluvní informace v souladu s ustanovením §§ 1811 a 1820 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění (dále jen „OZ“) pro účastníky v postavení spotřebitelů:
 6. provozovatelem portálu a poskytovatelem služeb je: organizátor identifikovaný v článku I. těchto podmínek;
 7. poskytovanou službou se rozumí: umožnění účasti na konferencích „Sportbiz LIVE", jež mají charakter diskuzního fóra a jsou zaměřeny na oblast sportovního marketingu;
 8. cena služeb, související náklady: služba je poskytována úplatně, a to za cenu vstupenky, jež je vždy uveřejněna na webových stránkách sportbiz.cz pro každou jednotlivou konferenci SBL. Účastník nehradí žádné další náklady či poplatky v souvislosti s účastí na konferenci SBL;
 9. odstoupení od Smlouvy: účastník nemá ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času, kdy podnikatel (organizátor) tato plnění poskytuje v určeném termínu. Bude-li Smlouva uzavřena později než 14 dnů před konáním SBL žádá tímto výslovně účastník ve smyslu ustanovení § 1823 OZ o započetí s plněním dle Smlouvy před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a s tímto plněním souhlasí (dle ustanovení § 1837 písm. a) OZ pak účastník rovněž nemá právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy);
 10. údaje o právech vznikajících z vadného plnění: v případě podstatných či závažných vad v poskytovaném plnění, zejména např. nekonání se SBL, má účastník právo požadovat vrácení zaplacené ceny; svůj nárok uplatní u organizátora prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách sportbiz.cz;
 11. dozor, mimosoudní řešení spotřebitelského sporu: dozor nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném a účinném znění (dále jen „ZOS“), vykonává Česká obchodní inspekce, na kterou se účastník může obrátit se svou případnou stížností; pravomoc k řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy je dána obecným soudům; účastník může svým návrhem podaným k České obchodní inspekci zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle ZOS; podmínky mimosoudního řešení spotřebitelského sporu jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce coi.cz.

 

Čl. II. – Realizace objednávky, uzavření Smlouvy

 1. Vstupenku na SBL si může účastník objednat prostřednictvím řádně vyplněného a odeslaného elektronického formuláře objednávky (resp. přihlášky) uveřejněného na internetové stránce sportbiz.cz. Účastník je povinen objednávku (resp. přihlášku) vyplnit řádně a pravdivě.
 2. K uzavření Smlouvy mezi účastníkem a organizátorem dojde okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky zaslaného organizátorem účastníkovi. Potvrzení bude účastníkovi zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce (přihlášce). Účastník se uzavřením Smlouvy zavazuje uhradit cenu za poskytované služby, tedy cenu vstupenky. V případě zakoupení vstupenky v místě konání SBL, bude Smlouva uzavřena okamžikem uhrazení vstupenky.
 3. Odesláním objednávky (resp. přihlášky), příp. osobním převzetím obchodních podmínek, účastník potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil, že jim porozuměl a že s nimi souhlasí. Uzavřením Smlouvy se tyto obchodní podmínky stávají pro účastníka závaznými.
 4. Účastník, který uhradil celou částku za vstupenku, obdrží před začátkem SBL, a to na místě konání SBL, vstupenku ve formě průkazky účastníka SBL - opravňující k účasti na SBL, na které bude uvedeno jméno, příjmení a příp. název firmy. Účastník je povinen, na požádání organizátora, prokázat svojí totožnost dokladem totožnosti. V případě, že osoba požadující vstup na SBL neprokáže na požádání Organizátora svoji totožnost, bude jí na SBL vstup odmítnut. Účastník je povinen mít vstupenku ve formě průkazky účastníka SBL po celou dobu konání SBL u sebe a na vyzvání ji předložit Organizátorovi, či osobě jím pověřené.

 

Čl. III. – Ceny vstupenek a platební podmínky

 1. Ceny vstupenek na SBL jsou uvedeny na stránce konkrétního eventu v objednávkovém formuláři na webové stránce sportbiz.cz.
 2. Organizátor neumožňuje úhradu ceny vstupenky na splátky, tedy cena vstupenky musí být uhrazena najednou.
 3. Účastník je oprávněn zvolit mezi možností uhrazení ceny vstupenky online platební kartou nebo bankovním převodem. Organizátor akceptuje platby online platební kartou typu VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. Organizátor akceptuje platby bankovním převodem přes „bankovní tlačítko" z následujících bank: Raiffeisenbank a.s., Fio banka, a.s., Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s., mBank S.A. a Sberbank CZ, a.s. Organizátor akceptuje také platby bankovním převodem z ostatních bank. Účastník je vždy povinen zvolit, jakým konkrétním způsobem bude cenu vstupenky hradit. Ve všech případech je cena vstupenky uhrazena okamžikem připsání na bankovní účet organizátora, a to nejpozději jeden pracovní den před konáním SBL. V případě, že platba nebude připsána na účet organizátora nejpozději jeden pracovní den před konáním SBL, bude účastníkovi vydána vstupenka a povolen vstup na SBL, pouze po předložení potvrzení o úhradě vstupenky, a to ve formě výpisu z účtu potvrzujícím zadání příkazu k platbě za vstupenku na účet organizátora.
 4. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává účastník pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 5. Na základě uzavření Smlouvy a zaplacení ceny vstupenky vystaví organizátor účastníkovi daňový/účetní doklad – fakturu, obsahující veškeré zákonné náležitosti. Faktura bude zaslána účastníkovi na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce bezprostředně po obdržení platby.
 6. Veškeré ceny na webových stránkách sportbiz.cz jsou uvedeny včetně DPH.

 

Čl. IV. – Materiály a obsah příspěvků SBL

 1. Účastník je oprávněn užít materiály poskytnuté na SBL výlučně pro osobní potřebu. Účastník není oprávněn konferenční a propagační materiály a příspěvky prezentované na SBL jakkoliv šířit, zveřejňovat, prezentovat nebo poskytovat třetím osobám bez výslovného souhlasu jejich autorů. Odpovědnost za případný zásah do práv autorský či práv obdobných spojených s porušením uvedených povinností účastníka, nese zcela účastník.
 2. Organizátor neodpovídá za obsahovou stránku (informace, názory, myšlenky) přednášek přednášejících osob či autorů, prezentovaných na SBL.

 

Čl. V. – Sankce

 1. Účastníci SBL nejsou oprávněni pořizovat audio či audiovizuální záznam ve všech prostorách konání SBL, na všech přednáškách a prezentacích konaných v rámci SBL, a to v průběhu celé doby konání SBL.
 2. V případě porušení zákazu uvedeného v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek je organizátor oprávněn takovou osobu (účastníka) z místa konání SBL vykázat, a to bez jakékoliv náhrady. V případě, že osoba účastnící se SBL poruší ustanovení uvedené v odst. 1 tohoto článku je tato osoba povinna uhradit organizátorovi smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to na účet organizátora uvedený ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne konání SBL. Smluvní pokuta je přiměřená významu chráněné povinnosti.

 

Čl. VI. - Storno podmínky

 1. Účastník je oprávněn stornovat zakoupenou vstupenku bez udání důvodu formou žádosti zaslané na e-mailovou adresu live@sportbiz.cz, ve které uvede jméno, příjmení, bydliště a datum narození příp. název právnické osoby, sídlo, IČO, název SBL a variabilní symbol platby. Účastníkovi bude účtován za storno vstupenky storno poplatek ve výši 100,- Kč pokud, vstupenku stornuje, tj. doručí žádost výše uvedeným způsobem, méně než 7 dnů před termínem konání SBL. Vstupenky lze stornovat nejpozději 1 den před termínem konání SBL.
 2. Účastník je oprávněn převést vstupenku na jinou osobu, a to zasláním oznámení o změně účastníka SBL, které bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště a datum narození příp. název právnické osoby, sídlo, IČO původního a nového účastníka, název SBL a variabilní symbol platby, a to doručením oznámení na e-mailovou adresu live@sportbiz.cz nejpozději 1 den před termínem konání SBL.

 

Čl. VII. – Závěrečná ustanovení

 1. Účastník zasláním objednávky či zakoupením vstupenky v místě konání SBL dává výslovný souhlas s tím, že organizátor  je oprávněn zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka SBL poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem SBL sdělené kontaktní údaje, a to za účelem organizování SBL. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník SBL je oprávněn tento svůj souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník má právo na informaci o zpracování jeho osobních údajů a právo na opravu osobních údajů, včetně práva na vysvětlení a odstranění případného závadného stavu. Organizátor je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Organizátor je povinen v rámci ochrany a zabezpečení osobních údajů potupovat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a plnit tam uvedené povinnosti.
 2. Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem se řídí těmito obchodními podmínkami. Práva a povinnosti neupravené v těchto obchodních podmínkách, se řídí právními předpisy ČR.
 3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodník podmínek neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení obchodních podmínek platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran.
 4. Organizátor je oprávněn měnit tyto podmínky či je nahradit podmínkami novými. Změněné či nové podmínky nabývají účinnosti jejich umístěním na webové stránky sportbiz.cz.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017

 

 

SHARE