A

A/B Testing

Metoda porovnávající různé varianty jednoho marketingového nástroje. Pokud uděláme 2 bannery se stejným produktem, ale jiným designovým provedením. Tak na internetu lze měřit, na kterou reklamu lidé klikají. Víme pak, jakou variantu použít jako efektivnější.

ABCDE klasifikace

Rozděluje společnost do několika skupin podle sociálního postavení a ekonomické zdatnosti domácnosti. Členové domácnosti jsou řazeni podle postavení hlavy domácnosti. Nejčastěji je skupina A považována za nejvyšší a skupina E za nejnižší. Skupina A – Top manageři a profesionálové s nejvyšším stupněm vzdělání. Skupina B – Střední management. Skupina C – Je rozdělena na C1 a C2. C1 jsou nemanuální pracovníci s vysokým vzděláním, kvalifikovaní pracovníci, vlastníci firem. C2 jsou kvalifikovaní dělníci a nemanuální pracovníci. Skupina D – Kvalifikovaní a nekvalifikovaní manuální pracovníci a málo vzdělaní pracovníci v nemanuálních profesích nebo manažerských pozicích. Skupina E – Málo vzdělaní kvalifikovaní i nekvalifikovaní manuální pracovníci, malí podnikatelé v zemědělství a rybářství. ABCDE klasifikace se využívá při označení cílových skupin.

Ad Awareness

Znalost reklamy a povědomí o ní. Udává kolik procent cílové skupiny si reklamu vybaví. Může být buď spontánní nebo podpořené. Ad Awareness Spontaneous - spontánní povědomí o reklamě (Ve výzkumech se zjišťuje dotazováním cílové skupiny: Jaké reklamy na elektroniku si pamatujete? Popište je.) Ad Awareness Aided/Promted -  podpořené povědomí o reklamě (Ve výzkumech se zjišťuje dotazováním cílové skupiny: Viděli jste reklamu na značku XY? Popište ji.)

AdMonitoring

Jedná se o projekt monitorující reklamní aktivity na českém internetu. Monitoruje hlavně textovou, obrazovou, flashovou a kombinovanou plošnou reklamu. Díky tomu lze odhadovat nákladnost investic do reklamních kampaní.

Adstock

Měří účinek reklamní kampaně. Metoda počítá jak s okamžitým efektem, který vzniká okamžitě při průběhu kampaně, tak s efektem, který doznívá po ukončení propagace. Adstock je při spuštění nové kampaně součet okamžitého efektu a efektu předchozích reklam, které jsou ještě v paměti lidí. Dochází tak k oživení původního povědomí. (Lidé časem zapomenou na reklamu, pokud se přestane propagovat.)

Advertising

Advertising neboli reklama. Je to forma marketingové komunikace s cílem předat sdělení cílové skupině a změnit tak její uvažování a chování. Nejčastěji se tak děje za účelem prodeje produktu, služby nebo značky. Zpravidla se jedná o placenou formu marketingové komunikace. Šířit se může TV, tiskem, rádiem, na billboardech, na internetu atd. Reklamní sdělení může být určeno především pro určitou skupinu lidí (=cílová skupina). Specifikovat takovou skupinu lze věkem, pohlavím, rodinným stavem, zájmy, sociálním postavením atd. Rozdělení může být také dle lokality – regionální, celonárodní, zahraniční reklama.)

Affiliate marketing

Užívá se nejčastěji na internetu a je postaven na provizním systému. Neplatí se za zobrazení reklamy, ale za uskutečněnou akci. Může jím být provedený obchod, kliknutí na reklamu v prohlížeči atd.

Afinita

Afinita sleduje vhodnost použití reklamního nosiče/média pro danou cílovou skupinu, kampaň. Sleduje, jak daná cílová skupina sleduje dané médium ve srovnání se zbytkem populace. Čím je afinita větší, tím je dané médium vhodnější. Pokud je afinita vyšší než jedna, tak cílová skupina dané médium sleduje relativně více než populace a je tedy vhodné jej využít pro reklamní kampaň.

Aftershot

Finální část televizního reklamního spotu, který navazuje na zdánlivý konec. Používá se k vtipnému odlehčení nebo posílení předchozí pointy.

Agregovaná data

Souhrnná data rozdělená do skupin neboli agregátů. Vychází z primárních dat výzkumu, která jsou zpracována a tříděna. Udává se tak například sledovanost jednotlivých stanic atd.

Ahead

Formát internetové reklamy. Horizontální reklamní proužek umístěný v záhlaví stránky.
Rozměry 745*120 pixelů nebo 1000*120 pixelů.

AIDA (AIDYA)

Koncepce působení reklamy, má jednotlivé kroky od upoutání pozornosti až k samotné koupi produktu nebo využití služby. Jedná se o jednoduchou koncepci, ale opomíjí náhodné nebo impulzivní nákupy.Jednotlivé fáze AIDA koncepce:
Attention – Upoutání pozornosti.

Interest – Vzbuzení zájmu o produkt.

Desire – Přání zákazníka produkt spotřebovat, koupit.
Yes – Uvádí se v modelu (AIDYA) a znamená pozitivní rozhodnutí o nákupu zvoleného produktu či značky.

Action – Zákazník jde a koupí.

Ambient marketing

Originální poutavé zobrazení reklamy. Využívá alternativní média, která jsou originální tvarem, umístěním, barvou atd. Často se zapojuje humor, důvtip, překvapení nebo interaktivita. Dokáže vytvořit velký zájem, ohlas a vzbuzuje i emoce. Mez lidmi se šíří velmi rychle díky WOM (word of mouth = šuškanda).

Ambient(ní) média

Netradiční a originální média, která dokáží vytrhnout ze stereotypu a přilákat velkou pozornost a vzbudit zvědavost. Nejde jen o prostý potisk plochy, ale spíše o jeho originální využití do reklamy. Dají se využít například schody, eskalátory, přechody, mosty, okapy a mnoho dalšího.

Ambush marketing (parazitování)

Ambush marketing je označován také jako škodný, příživnický, popř. neférový marketing (IOC, 1998). Vyskytuje se všude tam, kde se podnikající subjekt pomocí jakékoliv reklamy identifikuje se sportovní akcí, která má jednoho nebo více oficiálních sponzorů. Oficiální sponzoři si zaplatili práva na reklamu, která tímto oficiálně získali, zatímco ten, kdo upřednostňuje ambush marketing toto neudělal a mohl by být označován jako příživník.

Zdroj: Fakulta Sportovních Studií Masarykovy Univerzity

Animatic

Audiovizuální materiál k testování reklamních spotů. Přibližuje tak finální verzi, jak by mohla reklama vypadat. Bývá více konceptů a každý animatic vychází z jednotlivého storyboardu. Bývá podkreslen i hudbou a zvuky. Klient si tak snadněji dovede představit, jak by mohla finální reklama vypadat a efektivně si tak vybrat nejlepší variantu.

Astroturfing

Nástroj PR marketingu. Cílem je vyvolání zdánlivě spontánních a přirozených reakcí na určitou událost. Skrývají v sobě však plánované komerční, marketingové nebo politické sdělení. Výsledkem je vyvolání pozitivního obrazu v očích veřejnosti. K tomuhle ovlivňování se využívají masmédia, v posledních letech roste využívání internetu. Ovlivňování probíhá například na diskusních fórech, kde jedinec (nebo celý tým) napíše komentář s jasným cílem ovlivnit ostatní lidi dle stanovené PR strategie. Tato metoda se řadí do guerilla marketingu a je považována za neetickou.

ATL – above the line

Above the line neboli nadlinková komunikace využívá TV, rádio, internet, tisk a další masmédia. Dnes hranice mezi nadlinkovou a podlinkovou komunikací mizí. Je tedy považována za zastaralou metodu dělení. V dnešní době se dává větší apel na komplexnější marketingové modely.

Atribut značky

Atributy jsou vlastnosti značky – nová, tradiční, netradiční, pro specifickou skupinu lidí, pro všechny atd. Jedná se čistě o vlastnost dané značky nikoli o užitek, který spotřebiteli přinese. Například: Rychlý automobil (atribut) šetří čas (užitek, benefit).

ATS - Average Time Spent

Sleduje průměrný čas strávený cílovou skupinou u konkrétního média. Je udaný v sekundách.

ATS relative

Podobné jako ATS (Average time spend), ale nebere v potaz tu část cílové skupiny, která vůbec nesleduje dané médium.

Autoinzerce

Reklama jednoho média v jiném produktu téhož mediálního provozovatele.
Příklad: MF Dnes má reklamu v Lidových novinách a vydavatelem obou deníků je vydavatelství Mafra. Tyto investice se nezapočítávají do inzertního výkonu Lidových novin.
Pozor, nejedná se o barter a nemá to nic společného s reklamou na automobily.
Zdroj: www.mediaguru.cz

Awareness

Awareness je povědomí, případně znalost značky, produktu nebo služby. Většinou se udává v procentech. Udává kolik procent populace zná danou značku, produkt atd.

B

B2B - Business To Business

Obchod neprobíhá s jednotlivými lidmi, ale cílovou skupinou jsou velké firmy, korporace, společnosti. Jedná se o druh marketingu.

B2C - Business To Consumer

Cílovou skupinou je širší společnost. Obchod není zaměřený na korporace, firmy a společnosti. Typickou komunikací je one to many, Jedna značka oslovuje tisíce a víc potencionálních zákazníků.

Backlight

Formát venkovní reklamy, který je rozměrové podobný bigboardu s tím rozdílem, že je zevnitř osvětlený.

Banner

V online prostředí se jedná o formu reklamy. Typicky jde o pruh umístěný na webové stránce. V offlinu jde nejčastěji o vodorovnou ceduli na které je umístěna reklama.

Barter

Výměnný obchod, kdy odměnou za službu nejsou peníze, ale protislužba.

Behaviorální marketing

Interdisciplinární obor propojující marketing a psychologii chování. Cílem behaviorálního marketingu je zvýšení tržeb na základě pochopení chování zákazníků.

Benchmark

Srovnávací hodnota určité veličiny. Například obchodní výsledky konkurence nebo výsledky předešlého kvartálu.

Benefit značky

Benefit značky je to, co značka přináší svému uživateli. Například pocit sounáležitosti, krásy, bezpečí, atp.

Big square

Čtvercový formát internetové reklamy.

Bigboard

Formát outdoorového reklamního nosiče. Jeho rozměry jsou 9,6 x 3,6 m.

Billboard

Obecné označení pro velký formát venkovní reklamy.

Booking

Rezervování, umisťování. V marketingovém prostředí jde zejména o rezervaci mediálního prostoru v televizi, outdoorových nosičích, atp.

Bounce rate

Pojem z webových statistik užívaný v online marketingu. Udává procento zákazníků, kteří stránku po vstupu okamžitě opustili.

Brainstorming

Způsob generování kreativních nápadů. Princip je založení na tom, že každý z účastníků může říct jakýkoliv nápad beze strachu z negace.

Brand

Značka. Mylně zjednodušováno na logo, název a korporátní barvy. Brand je soubor celé vizuální identity a vnímání značky zákazníkem, kde logo je pouze špička ledovce.

Brand Awareness

Znalost značky. Hodnota brand awarenes udává procento lidí, které v cílové skupině značku znají.

Brand Experience

Jedná se o komplexní zkušenost uživatele se značkou a její výsledné vnímání.

Brand storytelling

Způsob vyprávění příběhu značky. Tento způsob propojování značky se spotřebitelem nabírá v poslední době na popularitě.

Brief

Stručné informativní zadání týkající se další práce a cílů.

Briefing

Informativní schůzka projednávající zadání, cíle a další postup.

Budget

Vyhrazený rozpočet na konkrétní účel. Například kampaň.

Buzz

Doslovně přeloženo bzukot. Pojem vyjadřuje rozruch kolem určité značky. Kromě zvýšeného awarenessu jde hlavně o silnější emoce a vzrušení směrem ke značce.

Buzzmarketing

Druh marketingu zaměřený na vyvolání rozruchu kolem určité značky. Jeho snaha je vytvořit zajímavé téma pro diskuzi mezi lidmi a v médiích. Jeho součásti jsou problematický virální marketing a guerilla marketing.

C

CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing

Metoda sběru dat. Osobní dotazování za pomoci počítače.

CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing

Metoda sběru dat. Dotazování probíhá prostřednictvím telefonického rozhovoru a počítače.

CAWI – Computer Assisted Web Interviewing

Metoda sběru dat prostřednictvím webového formuláře.

Channel Neutral Planning

Přístup k plánování komunikačního mixu, kdy se nejprve stanoví cíle a strategie a teprve pak se vybírají kanály, kterými bude sdělení šířeno.

Cílová skupina

Definovaná skupina lidí se společnými charakteristikami, kterou se snažíme komunikační kampaní zasáhnout.

Claim

Slogan připojený k logu nebo logotypu firmy. Krátce vystihuje společnost.

Click Fraud

Umělé generování klikání na reklamy, čímž se zvyšují náklady zadavatelů reklamy a snižuje výkon.

Click Rate

Procentu uživatelů, kteří reklamu viděli a klikli na ní.

Client Net

Finální cena pro klienta po odečtení slev, bonusů, protislužeb, atd.

Clutter

Nasycenost konkrétního prostředí reklamou. Měří se podle mediatypu, konkrétního media nebo kategorií produktu.

CLV – CityLight Vitrine

Prosvětlený outdoorový nosič reklamy o rozměrech 118,5 x 185 cm.

Co-branding

Synergické použití více značek v rámci jedné reklamní kampaně.

Co-creation

Zapojení spotřebitelů či potenciálních zákazníků do tvorby nového produktu, reklamy či komunikační kampaně.

Color marketing

Interdisciplinární obor zapojující psychologii barev do marketingových aktivit.

Commercial

Televizní nebo rozhlasový televizní spot.

Content marketing

Moderní druh marketingu, který se zaměřuje na distribuci relevantního a poutavého obsahu své cílové skupině.

Cookies

Soubory cookie jsou používány webovou stránkou pro zapamatování si uživatele pro jeho pozdější návrat. Účelem je například zachování obsahu nákupního košíku nebo jeho interakce s webem.

Copywriter

Označuje se tak osoba, která píše texty. Může přitom jít od rozsáhlých PR článků až po krátké claimy. Copywriter je také zodpovědný za stylistickou správnost a emotivní vyznění.

CPA – Cost per Action

Způsob, kdy se za reklamu platí až ve chvíli, kdy dojde k požadované akci (nákup, registrace, atp.)

CPC – Cost per Click

Způsob, kdy se za reklamu platí ve chvíli, kdy dojde ke kliknutí na ní.

CPM – Cost per Mille

Vyjadřuje cenu ca 1000 zobrazení reklamy.

CPP – Cost per Point

Vyjadřuje cenu za zasáhnutí 1 % cílové skupiny.

CPT – Cost per Thousand

V tisku a televizi určuje cenu za 1000 oslovených čtenářů / diváků.

CPV – Cost Per Viewer

Užívá se u reklam v kinech, kdy vyjadřuje cenu za zásah jednoho diváka.

CR – Conversion Rate

Poměr mezi kliknutím na reklamu a následnou požadovanou akcí. Udává efektivitu reklamní kampaně.

CRM – Customer Relationship Management

Řízení vztahu se zákazníky. Prvotní účel je získání a udržení co nejlepšího vztahu.

Čtenost

Procento cílové skupiny, které četlo daný text.

CTR – Click Through Rate

Poměr mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na ni.

D

Daily reach

Udává zásah média za jeden den.

Day part

Část dne. Den je z pohledu média rozdělen na časové úseky, které se jeden od druhého v jistých aspektech liší. Například prime-time, late night, atp.

Deadline

Označení pro nejzazší termín, do kterého musí být úkol splněn.

Decay effect

Efekt odeznívání účinků reklamy po jejím skončení.

Decision maker

Člověk, který má rozhodovací pravomoc v širším slova smyslu.

Demografie

Struktura populace nebo cílové skupiny udávající věk, pohlaví, vzdělání, atd. v závislosti na geografii.

Demoverze

Neúplná, náhledová verze

Diminishing returns

Snižující se účinek / návratnost investic. Popisuje skutečnost, že za každou další investicí v médiích dostáváme méně mediálního výkonu.

Direct Mail

Základní nástroj přímého marketingu. E-mail nebo listovní zásilka obvykle obsahuje nabídky. Pro svou “agresivitu” často hraničí s nevyžádanou reklamou.

Direct marketing

Komunikace spočívající v přímém kontaktu mezi firmou a zákazníkem. Výhodou je vysoká personalizace a nízké náklady.

DOOH - Digital Out Of Home

Outdoorová reklama na digitálních nosičích.

DTP

Firma nebo oddělení připravující materiály pro tisk.

E

E-commerce

Obecné označení pro jakýkoliv druh podnikání, který zahrnuje přenos informací přes internet.

E-mailing

Hromadné rozesílání e-mailů databázi příjemců. Jedná se o druh direct marketingu a jeho výhodou jsou snadno měřitelné výsledky a efektivita.

Efektivní frekvence

Počet zásahů. při kterém jsou reklamy nejúčinnější.

Emoji

Smajlíky, emotikony užívané v elektronické komunikaci.

Engagement marketing

Strategie, která vede zákazníky k účasti na evoluci produktu nebo značky. Tzv. “Vtáhnutí zákazníka do hry”.

Entrance door

Reklamní nosič umístěný na vstupních dveřích do prodejny.

Etický kodex reklamy

Soubor právně vymahatelných zásad, podle kterých by se měli řídit všichni zadavatelé reklamy.

Event marketing

Marketingová strategie, která k podpoře prodeje využívá různé formy společenských akcí.

F

Face to Face

Výzkumná technika spočívající v řízeném rozhovoru při vzájemném personálním kontaktu.

First try

Moment, kdy zákazník poprvé vyzkouší danou službu, produkt.

Frekvence

Počet zásahů cílové skupiny určitým sdělením.

Full banner

Formát internetové reklamy. Horizontální pruh o rozměrech 486x60 px.

G

Gif

Obrázkový formát užívaný zejména pro malé animace a videa s nízkým rozlišení.

Guerila marketing

Nekonvenční forma marketingu využívající netradiční formy komunikace. V syrovém podání je cílem dosažení maximálního efektu při minimálních nákladech. Často bývá označována jako drzá a útočná.

H

H2H - Human To Human

Obchodně marketingový model stojící vedle B2B a B2C. Jeho podstatou je osobní a personalizovaná komunikace s důrazem na přátelské vztahy.

Halo efekt

Přenos účinku komunikace jedné značky na druhou. Tento jev nastane, pokud zákazník nedostatečně rozlišuje mezi podobnými značkami nebo produkty.

Hard sell

Aktivity zaměřené na růst nebo podporu prodejů produktu.

Hashtag

Způsob označení příspěvku zejména na twitteru a instagramu, který sjednocuje posty se stejným tématem.

Hlavní vysílací čas

Část dne, kdy má médium nejvyšší sledovanost a inzertní prostor je tím pádem také nejdražší. Též označováno jako prime-time.

Home page

Vstupní a hlavní stránka webu.

I

Image

Subjektivní vnímání značky určitou skupinou nebo celou populací.

Imprese

Pojem pro počet zobrazení online reklamy.

In-store

Reklama přímo v místě prodeje. Často ke komunikaci využívá netradičních ploch.

Inbound marketing

Marketingová snaha o oslovení zákazníka atraktivním a přínosným obsahem. Vztahuje se sem SEO, sociální sítě, PR články, atp. Výsledkem by mělo vždy být bližší propojení a spokojenost zákazníka.

Indoor

Název pro reklamní nosiče umístěné uvnitř budovy.

Infiltration marketing

Taktika založená na infiltraci do relevantních komunit.

Infografika

Grafické znázornění datových informací. Výhodou je snazší zpracování konzumentem.

Infotainment

Propojení informací a zábavy. Využíván zejména bulvárním zpravodajstvím.

Integrovaná komunikace

Komplex všech forem komunikace značky. Měla by zde být snaha o jednotu a jasné vyznění.

Internetový marketing

Soubor všech aktivit a strategií propagující firmu na internetu.

Interstitial

Formát internetové reklamy zobrazující se přes celé okno prohlížeče po určitý čas.

Inzertní výkon

Objem inzerce umístěné v médiu. Vyjadřuje příjem, jaký svým vlastníkům médium generuje.

J

Jingle

Znělka v rádiu nebo TV.

Junior page

Formát tištěné reklamy pokrývající zhruba 2/3 strany.

K

Klamavá reklama

Mylně informuje potenciálního zákazníka. Předkládá mu falešnou představu o nějaké skutečnosti. Toto jednání je v rozporu s Etickým kodexem reklamy.

Klíčová slova

Základní atribut pro SEO. Snaha je nalézt slova spojená s produktem, značkou a ty poté relevantně využívat.

Klient

Zákazník, který si objednává / zadává službu.

Komunikační agentura

Novější název pro reklamní agenturu. Název vychází z výraznější potřeby reálné komunikace vlivem sociálních sítí.

Komunitní server

Obecný termín pro web sdružující lidi s určitým zájmem. Obvykle jde o zájmové weby, fóra, seznamovací servery, atp.

Kontextová reklama

Zobrazování reklam v kontextu relevantního obsahu.

Konverze / Konverzní poměr

Poměr mezi kliknutím na reklamu a následnou požadovanou akcí. Udává efektivitu reklamní kampaně.

KPI - Key Performance Indicator

Klíčový ukazatel výkonu. Může jím být cokoliv od počtu vyplněných formulářů, zaregistrovaných uživatelů až po počet prodaných produktů, nebo spokojenosti uživatelů.

Krizová komunikace

Nastupuje v době negativní publicity a vyznačuje se vyšší intenzitou komunikace, snahou vysvětlit problém a pokud možno zachránit reputaci.

Kvalitativní výzkum

Výzkumná metoda zaměřující se na menší počet respondentů. Používá se k lepšímu pochopení zkoumaného atributu a přesnější interpretaci.

Kvantitativní výzkum

Výzkumná metoda pracující s větším počtem respondentů, jejichž odpovědi jsou poté statisticky zpracovány.

L

Launch

“Vykopnutí”, start kampaně, uvedení výrobku na trh. Často doprovázeno zesílenou marketingovou komunikací.

Layout

Grafický návrh rozložení prvků na stránce.

Lead

Druh konverze, ve kterém se obvykle jedná o získání kontaktu na klienta.

Leader board

Horizontální reklamní proužek umístěný na internetové stránce.

Leaflet

Tištěný reklamní leták.

Logo

Symbol firmy nebo nebo produktu sloužící pro jednoznačnou identifikaci. Špička ledovce celé značky.

Lookalike modelování

Umožňuje vyhledávat lidi podobné konkrétní cílové skupině.

Low-cost

Nízkonákladový bussiness spočívá v poskytování služeb za cenu hraničící s náklady a vydělávat na dodatečných službách.

M

M-commerce

Internetový prodej, který však na rozdíl od e-commerce bere zřetel na uživatele mobilního telefonu.

Magazín

Periodicky vycházející publikace zaměřená na určitý tématický obsah.

Marketing

Organizační funkce a sada procesů pro vytváření, komunikaci a dodání hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahu se zákazníky takovým způsobem, že z něj profituje organizace a její akcionáři. (American Marketing Asociation, 2004)

Marketingový mix

Souhrn či spojení čtyř základních marketingových nástrojů, kterými jsou: produkt, místo, cena a propagace.

Marketingový výzkum

Pomáhá pochopit chování, postoje či motivace zákazníků v tržní ekonomice. Cílem marketingového výzkumu je lepší zacílení a efektivita komunikace.

Media buyer

Pracovník mediální agentury, který nakupuje reklamní prostor nebo čas v médiích.

Media mix

Rozdělení mediatypů, ve kterých komunikační kampaň bude probíhat.

Media planner

Pracovník agentury, který plánuje rozložení reklamního rozpočtu do médií. Optimalizuje kampaň z hlediska ceny a zásahu cílové skupiny.

Mediální agentura

Agentury zaměřující se na vymýšlení, optimalizaci a tvorbu mediálních kampaní.

Mediální inflace

Údaj popisující meziroční zdražení cen médií.

Mediální zákony

Právní předpisy, regulující činnost médií.

Mediaplan

Označuje časový rozvrh, v němž budou odvysílány televizní či rozhlasové spoty, otištěna inzerce nebo vyvěšena reklama. Zahrnuje podrobný popis časů, mediatypů a kanálů, na nichž kampaň bude probíhat.

Médium

Kanál zprostředkující komunikaci. Řadí se sem všechny kanály, díky kterým se přenáší informace, jako například televize, rádio, internet, noviny, atd.

Megaboard

Formát venkovního nosiče větší než billboard a bigboard. Jeho použití je vhodné zejména na střednědobé a dlouhodobé kampaně.

Merchandising

Forma marketingové podpory produktů, jehož hlavní náplní je zajištění odpovídajícího stavu zásob, vystavení produktů v prodejně a zvýšení atraktivity prodejního místa.

Message

Zpráva, sdělení či poselství, které má být sděleno cílové skupině.

Microsite

Webová stránka kompletně dedikovaná jednomu produktu či službě. Bývá vytvořena pro podporu prodeje v rámci jedné kampaně a často zahrnuje více interaktivních prvků.

Millennials

Generace, která dospívá po roce 2000. Také bývá označovaná jako generace Y.

Míra prokliku

Poměr mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na ni.

MMO

Media Market Overview. Základní přehled o mediatypech a jejich trhu.

Mobile friendly

Označení pro webové stránky a aplikace, které jsou dobře čitelné a přizpůsobené pro prohlížení na mobilních telefonech.

Mobilní marketing

Marketing využívající mobilní zařízení. Pracuje s SMS, MMS, bluetooth, obrázky, atd.

Monitoring

Sledování chování zadavatelů reklamy. Monitorovat lze například investice, kreativitu i PR aktivity.

N

Nekalá soutěž v reklamě

Označení pro reklamu, která nedodržuje etický kodex reklamy. Zahrnout sem lze například klamavou reklamu, klamavé označení zboží a služeb,, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, srovnávací reklama, atd.

Net reach - čistý zásah

Procento cílové skupiny zasažené během kampaně alespoň jednou.

Newsletter

Tištěná nebo elektronická korespondence zasílaná potenciálním zákazníkům.

O

Off-time

Část dne, která je mimo hlavní vysílací čas - prime time. Má nižší sledovanost a je tím levnější.

OOH - Out Of Home

Forma reklamy, která působí mimo domov cílové skupiny. Široký pojem zahrnující outdoorovou i indoorovou reklamu.

Outdoor

Forma komerční komunikace umístěná na venkovní nosiče jako jsou billboardy, megaboardy, atp.

P

Packshot

Závěrečná scéna klipu, na němž je záběr na logo, slogan, claim či produkt samotný. Jedná se o výrazný call to action prvek.

Page rank

Pojem ze SEO, který udává “kvalitu” webových stránek a tím její pořadí ve vyhledávání.

Page view

Počet zhlédnutí internetové stránky.

Panel

Skupina lidí, na kterých je prováděno testování, pozorování nebo sledování.

Parazitování

Ambush marketing je označován také jako škodný, příživnický, popř. neférový marketing (IOC, 1998). Vyskytuje se všude tam, kde se podnikající subjekt pomocí jakékoliv reklamy identifikuje se sportovní akcí, která má jednoho nebo více oficiálních sponzorů. Oficiální sponzoři si zaplatili práva na reklamu, která tímto oficiálně získali, zatímco ten, kdo upřednostňuje ambush marketing toto neudělal a mohl by být označován jako příživník.

Zdroj: Fakulta Sportovních Studií Masarykovy Univerzity

Pasant

Osoba míjející venkovní reklamní nosič.

Penetrace

Pojem popisující rozšíření určitého produktu nebo média v populaci.

Pixel

Jednotka velikosti na webu nebo grafice.

Podcast

Označení pro online audio pořady.

Podval

Označení pro formát tiskové inzerce. Je umístěn úplně dole na stránce a roztažen do obou stran. Nebývá příliš vysoký.

Pop-up

Vyskakovací okno na webové stránce. Snižuje se tím page-rank, ovšem jeho efektivita bývá vysoká, ačkoliv otravná.

Portál

Pojem pro web obsahující širokou paletu nabízených služeb. Za portály lze označit weby, které uživatelům nabízejí e-maily, chaty, vyhledávače, katalogy, atd.

POS / POP

Point Of Sale / Point Of Purchase označuje místo prodeje, místo nákupu, někdy přeneseně aktivity nebo materiály používané pro komunikaci v místě prodeje.

Positioning

Pozice značky na trhu a její odlišení od konkurence. Positioning je definován cílovou skupinou, geografií, odlišností a důvody pro nákup.

Postbuy

Vyhodnocení mediálního plánu po jeho realizaci. Srovnává plánované a dosažené cíle.

Povědomí o značce

Znalost značky v cílové skupině. Udává kolik procent lidí z cílové skupině značku zná.

PPA - Pay Per Action

Jeden z modelů platby za reklamu, kdy zadavatel platí až ve chvíli, kdy uživatel provede požadovanou akci.

PPC - Pay Per Click

Jeden ze způsobů placení za reklamu na internetu, kdy zadavatel platí ve chvíli, kdy uživatel na reklamu klikne. Počet zobrazení je zde irelevantní.

PPO - Pay Per Order

Placení za reklamu na internetu ve chvíli, kdy uživatel vyplní a odešle objednávkový formulář.

PR - Public Relations

Soubor nástrojů sloužící pro komunikaci firmy s médii a dalšími cílovými skupinami. Tato komunikace primárně slouží pro zajištění dobrých vztahů.

PR agentura

Agentura, která pro své klienty navrhuje, vytváří a provádí PR kampaně. Zajišťuje komunikaci firmy s médii, municipalitami, státními orgány, akcionáři, atp.

Přednostní výpis

Forma reklamy na portálech. Jedná se o zakoupení přednostního výpisu ve vyhledávání.

Prime-time

Hlavní vysílací čas. Část dne, která má nejvyšší sledovanost / poslouchavost a je tím pro inzerenty nejdražší.

Product placement

Umístění produktu nebo značky do filmu, pořadu nebo seriálu za účelem jeho zviditelnění a propagace. Tento formát reklamy je v Česku povolen a musí být označen zkratkou PP.

Programmatic buying

Pojem zahrnující nákup online reklamy pomocí aukčních systémů. Jedná se zejména o RTA a PPC reklamu.

Propaganda

Rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání nebo zesílení určitých postojů nebo jednání. Propaganda je často doprovázena zkreslováním faktů. Mnohdy odkazuje na nějaký vyšší účel, využívá lidských vášní, strachu i nenávisti.

R

Rada pro reklamu

Samoregulační orgán fungující s cílem hlídání čestné, legální, decentní a pravdivé reklamy na území ČR. Podstatou samoregulace reklamy je, že stát či státní orgány reklamu příliš neregulují.

Rating

Procento populace, které bylo zasaženo reklamním sdělením. Nebo také obecný výraz pro sledovanost, čtenost a poslechovost média.

Reach

Zásah reklamou.

Recall

Vybavení si reklamy. Určuje, jak moc byla reklama chytlavá.

Recipient

Příjemce reklamního sdělení. Ten, kdo byl reklamně vystaven.

Redirect

Přesměrování na určitou webovou stránku. Nejčastěji se tento pojem užívá při chybném zadání webové stránky, kterou má však společnost koupenou a následné přesměrování na relevantní adresu.

Reklama

Jedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení cílové skupině a změnit její uvažování a chování - typicky za účelem prodeje produktu či komunikované značky.

Reklamní agentura

Zajišťuje svým klientům vymyšlení, tvorbu, produkci a distribuci reklamní kampaně. Dříve se jednalo o full-service agentury, které zajišťovali veškeré aktivity spojené s reklamou, ale pozdější specializací se oddělily PR agentury, eventové agentury, atp.

Reklamní blok

Úsek ve vysílacím čase vyhrazený pro odvysílání reklamního sdělení. Dle zákona je blok oddělen od ostatního programu znělkou.

Reklamní sdělení

Zpráva, sdělení či poselství, které má být sděleno cílové skupině.

Reklamní spot

Způsob prezentace reklamního sdělení v audiovizuálních médiích. Obvyklá délka je 20 nebo 30 vteřin.

Rekrutace

Proces, jehož výsledkem je nalezení respondentů pro výzkumný projekt.

Relaunch

Znovuuvedení značky nebo produktu na trh. Při relaunchi je obvykle značka měněna, aby odpovídala potřebám trhu, případně aby si vylepšila reputaci nebo našla novou cílovou skupinu.

Remarketing

Způsob cílení internetové reklamy vyvinutý googlem. Princip spočívá v zobrazování reklam uživatelům, kteří v minulosti už navštívili zadavatelův web. Jedná se tedy o připomínání se.

Respondent

Účastník výzkumného procesu, jemuž tazatel klade otázky.

Response

Odezva na komunikaci značky. Můžou to být například názory cílové skupiny, změny postojů a hodnot, atp.

Retail

Maloobchod. Malý prodej koncovému zákazníkovi.

Retailer

Koncový prodejce, maloobchodník.

Rich media ads

Reklamy, které obsahují velké množství audiovizuálních prvků a interaktivitu.

Road blocking

Způsob nasazování TV reklamy tak, aby divák na všech relevantních kanálech v daný čas viděl stejnou reklamu.

ROI - Return On Investment

Ukazatel návratnosti investic. Udává, kolik investovaná částka vydělá navíc.

RSS - Really Simple Syndication

Umožňuje uživatelům konglomerovat novinky z různých webů do jednoho přehledného feedu. Často se používá na stránkách s velkým a často aktualizovaným obsahem.

RTB - Reason To Believe

Jedna z nejdůležitějších složek značky. Jedná se o atribut, který v myslích uživatelů/fanoušků značky vytváří důvod k důvěře.

RTB - Reason To Buy

Jakýkoliv důvod k nákupu, který spotřebitele nutí koupit si daný produkt místo jiného.

S

S-commerce

Sociální nakupování využívá sociálních sítí v nákupech přes internet.

Sales promotion

Podporuje prodej. Nejčastěji probíhá předem určenou dobu a stimuluje poptávku spotřebitelů.

SEA - Search Engine Advertising

Zobrazování reklam na internetu při vyhledávání. Reklamy se zobrazují podle toho, co uživatel vyhledává. Rozpoznávají se klíčová slova a díky tomu jsou zobrazovány reklamy, o které uživatel jeví zájem.

Search engine

Webová stránka, která prohledává jiné stránky na internetu. Hledá na základě zadaných klíčových slov. Jedná se o vyhledávače. (Google, Bing, Yahoo a další)

SEM - Search Marketing

Forma reklamy na internetu. Reklamy se zobrazují podle toho, co uživatel vyhledává. Rozpoznávají se klíčová slova a díky tomu jsou zobrazovány reklamy, o které uživatel jeví zájem.

SEO - Search Engine Optimization

Reklamy se zobrazují podle toho, co uživatel vyhledává. Rozpoznávají se klíčová slova a díky tomu jsou zobrazovány reklamy, o které uživatel jeví zájem. Optimalizace zajistí, že podle klíčových slov se zobrazují reklamy s vyhledávanou tématikou na prvních místech.

Share

Jedná se o podíl. Dá se použít ve více oblastech, například: Podíl na trhu, podíl znalosti produktu atd.

Skinning

Přizpůsobení internetových stránek podle klienta. Přizpůsobit se dá barva, písmo atd. Tento formát internetové reklamy se užívá v dlouhém horizontu.

Skrytá reklama

Zákon tuto formu propagace zakazuje. Je těžké poznat, že se o reklamu jedná, není totiž jako reklama označena. Výjimku tvoří product placement, ten je zákonem povolený.

Skyscraper

Formát internetové reklamy. Vertikální reklamní proužek o velikostech 120*600 nebo 160*600 pixelů.

SMO - Social Media Optimization

Optimalizace komunikovaného sdělení na sociálních sítích tak, aby zobrazování bylo co nejefektivnější.

Sociální sítě

Propojují lidi na internetu a umožňují jejich komunikaci mezi sebou. V dnešní době roste jejich celosvětový význam a čítají miliony uživatelů.

Sociodemografie

Je souhrn vědomostí o cílové skupině zabývající se ukazateli jako je např. věk, vzdělání, pohlaví, místo bydliště, atd.

SOM - Share of Market

Udává jaký podíl má značka, product nebo jiný subject na celém trhu v určitém období. Podíl se udává v procentech.

SOM - Share of Mind

Udává jak moc je značka zakořeněna v myslích lidí. Kolik procent lidí si vybaví značku nebo produkt z celkového počtu dotazovaných.

SOS - Share of Spend

Podíl subjektu na celkových reklamních investicích v kategorii.

SPAM

Je to nevyžádaná reklama. Objevit se může nejen v nevyžádaných emailech, ale i v diskusních fórech, blozích atd.

Sponzoring

Cílená komerční komunikace, při které se značka napojuje na hodnoty sponzorovaného subjektu. Hodnoty se pak přenáší i na samotnou značku. Může mít formu finančního příspěvku, ale může být i nefinanční (poskytnutí služeb, produktů…) Sponzor je pak zviditelněn, aby docházelo ke spojení značky a hodnot, které sponzorovaný nabízí. Sponzorovat lze sportovní týmy, sportovci, celebrity, pořady v TV, koncerty, filmy, divadla, areály, sportoviště, webové stránky, projekty, školy a další.

Sportovní marketing

Zaměřuje se na propagaci sportovních týmů, sportovních událostí, sportovních produktů, služeb v oblasti sportu a další.

Spot

Videoreklama, jejíž délka je v desítkách sekund. Nejčastěji 30 vteřin a běžně vysílaná v TV.

Spotlist

Detailní dokument charakterizující spoty. Obsahuje seznam naplánovaných spotů, stanici, vysílací časy, předpokládanou sledovanost, cenu za odvysílání atd.

Square

Formát internetové reklamy. Čtvercový banner o velikosti 125*125 pixelů.

Sticked banner

Formát internetové reklamy, který je na spodním okraji obrazovky a nemizí při pohybu na stránce a překrývá část textu stránky. Musí se zavřít křížkem.

Stopáž

Jedná se o délku reklamního spotu. Nejčastěji 30 sekund. Ale jsou spoty, které mají i několik minut.

Storyboard

Vizuální podoba reklamy v obrázkové formě a je doplněna o texty. Celkově připomíná komiks. Obrázky mohou být skici, nebo fotografie. Cílem storyboardu je přiblížit představu, jak bude reklama vypadat.

Strategický plán

Stanovuje, jak bude komunikace vypadat, co bude zahrnuto, v jakém rozsahu atd. Stanovuje se na základě situace na trhu, možného vývoje a dle analýz.

Streaming

Technologie přenostu dat umožňující sledovat video zároveň s jeho stahováním. Takto funguje například YouTube.

Success fee

Odměna, která se vyplácí při dosažení stanovených cílů.

Suplement

Samostatně neprodejné magazíny, které jsou vkládány do novin jako přílohy.

SWOT analýza

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí, využívána je hlavně v oblasti marketingu. Hodnotí silné stránky (S), slabé stránky (w), příležitosti (O) a hrozby (T). Silné a slabé stránky vychází z vlastností značky nebo produktu. Příležitosti a hrozby jsou popisem vnějšího prostředí.

T

Tag on

Obvykle se dává na konec spotu a trvá několik vteřin. Opakuje, komunikuje nebo zdůrazňuje sdělení.

Take out

Samotná podstata spotu, kterou si má cílová skupina zapamatovat.

Tazatel

Osoba vedoucí dotazování.

Teaser

Reklamní sdělení, které vyvolává zvědavost a upoutává pozornost. Vysvětlení je doplněno obvykle až déle. A až celek má komunikační hodnotu, která je záměrem.

Telemarketing

Marketing prováděný telefonními hovory. Obvolávají se potenciální zákazníci, ale i stávající.

Tendr

Výběrové řízení vypsané zadavatelem zakázky. Firmy a jiné subjekty se pak mohou přihlásit a projevit o zakázku zájem. Často bývá veřejné a vyhlašují ho státní subjekty.

Timing

Timing neboli načasování znamená volbu správného okamžiku nebo časové rozložení (např. reklamní kampaně).

Top of Mind

Je to subjektivní posuzování. Označuje značku, která se dotazovanému vybaví jako první z dané kategorie.

Traffic

Udává návštěvnost internetových stránek.

TRP - Target Rating Point

Udává kumulativní hodnotu sledovanosti jednotlivých spotů cílovou skupinou.

U

UCC - user created content

Takové internetové stránky jejichž obsah je většinově tvořen jeho vlastními návštěvníky. Například YouTube, Blogy, Facebook atd.

UGC - User Generated Content

Takové internetové stránky jejichž obsah je většinově tvořen jeho vlastními návštěvníky. Například YouTube, Blogy, Facebook atd.

Unikátní návštěvník

Návštěvník, který danou internetovou stránku navštíví za určité časové období alespoň jednou. Pokud ji navštíví vícekrát, tak se další návštěvy nepočítají.

URL

Také známý jako „odkaz“. Je to uspořádaná řádka znaků, která má strukturu a slouží ke specifikování stránky na internetu. Odkazovat může na stránku, dokument video, fotku atd.

User friendly

Označení systému, který je snadno ovladatelný a pro uživatele přehledný. Uživatel lehce nalezne, co hledá a intuitivně se dá odhadnout ovládání.

V

Videobanner

Formát internetové reklamy, kdy je místo obrázku použito video.

Videoremarketing

Umisťování audiovizuálních reklam před nebo do videa. Podobně jako remarketing oslovuje cíleně zaměřené uživatelé.

Virální marketing

Forma online marketingu, která se snaží o vytvoření obsahu, který budou uživatelé sdílet. Používá se zejména vtipná, šokující a originální tématika. Ovšem hranice mezi úspěšnou virální kampaní a neúspěchem je velice křehká.

Vlog, vlogging

Kombinace blogu a videa. Jedná se o jakýsi video deník, či pořad na pokračování.

Výkonnostní marketing

Ve výkonnostním marketingu jde o výsledky dosažené zejména pomocí PPC a jím podobnými systémy. Hlavními KPI jsou zde konverze, jako například vyplnění objednávky, registraci, odběr novinek, atp.

W

Watermark

Formát internetové reklamy. Podkres textu stránky logem klienta, které je v bledých, ale dostatečně viditelných barvách. Není proklikávací, hodí se hlavně do image kampaní.

Wear out effect

Moment, kdy kampaň ztrácí efekt a lidé se vůči ní stávají “imunní”. Hraniční případ nastává ve chvíli, kdy komunikovaná zpráva začne konzumenta obtěžovat a může mít v důsledku až negativní efekt.

Widgety

Speciální malé programy nejrůznějšího charakteru určené ke vkládání do webových stránek.

Word Of Mouth marketing

Těžko dosažitelný ale vysoce efektivní forma marketingu, ve které se sdělení šíří ústně mezi lidmi. Je součástí buzzmarketingu.

WWW - World Wide Web

Nejpopulárnější rozhraní internetu. Klasické internetové stránky zobrazované v internetovém prohlížeči.

Z

Zadavatel reklamy

Fyzická či právnická osoba, která investuje do propagace vlastní značky nebo produktů. Ten, kdo za službu ve finále zaplatí.

Značka

Mylně zjednodušováno na logo, název a korporátní barvy. Brand je soubor celé vizuální identity a vnímání značky zákazníkem, kde logo je pouze špička ledovce.